883 872 649

marcin.hnatow@gmail.com

Zajęcia z Rytmiki

Zajęcia z Rytmiki

„Nuty stają się ruchami w przestrzeni, a nasze ciało staje się instrumentem naginającym się do wyrazu uczuciowego, ekspresji i złączonych z tym skojarzeń rytmicznych.”

Czym jest Rytmika?

Rytmika to specjalna metoda wychowania muzycznego stworzona przez szwajcarskiego pedagoga i kompozytora Emila Jacques – Dalcroze’a, która polega na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego.

Ruchliwość dziecięca znajduje na zajęciach pełne rozładowanie i  jest wreszcie akceptowana przez nauczyciela. Należy tylko poddać się muzyce, która wprowadza wspólny porządek. Ograniczeniem porządkującym ruch jest polecenie: „należy słuchać muzyki i starać się być z nią razem”- np. chodzić wolno gdy tak słyszymy. Poza tym wspólnym podporządkowaniem czasowi muzycznemu każde dziecko wypowiada się poprzez ruch indywidualnie, zwłaszcza w zabawach opartych na ruchu improwizowanym.

Cele i możliwości jakie stwarza dzieciom Rytmika:

 1. Umożliwia zaspokajanie potrzeby ruchu.
 2. Kształci muzykalność i zdolności muzyczne.
 3. Rozwija emocjonalną i uczuciową sferę osobowości dziecka.
 4. Umożliwia poprzez syntezę muzyki z ruchem, jej aktywną percepcję.
 5. Kształci wrażliwość muzyczną.
 6. Zapewnia wszechstronny rozwój fizyczny:

– wyrabia koordynację ruchów, równowagę i zręczność
– kształtuje prawidłową postawę

 1. Ma wpływ na rozwój myślenia, mowy i wyobraźni oraz aktywności i inicjatywy.
 2. Ułatwia dzieciom poznawać otaczającą je rzeczywistość
 3. Uczy zdyscyplinowania i kulturalnego zachowania oraz zgodnego życia w grupie.

Wykorzystanie metody Dalcroze’a w przedszkolu:

Naukę należy rozpoczynać od najmłodszych lat, kiedy dziecko jest najbardziej chłonne, kiedy nauczyciel przez umiejętne prowadzenie zabaw, ma możliwość kształtowania w nim nawyków, przyzwyczajeń, cech charakteru. A zatem należy przygotować aparat wykonawczy do sprawnego działania, tzn. nauczyć dziecko słuchać, obserwować, słyszeć, reagować i wreszcie kojarzyć, a potem dopiero można rozpoczynać właściwe kształcenie – PRAKTYKĄ POPRZEDZIĆ TEORIĘ.

Z natury dziecko jest radosne, bo w nim samym jest źródło radości, cieszy się z wszystkich oddziałowujących czynników otaczającego go świata. Należy rozwijać zdolność analizowania i porównywania, aby skoordynować wrażenia zewnętrzne. Ziarno może rozwijać się jedynie w dobrze przygotowanej glebie. Najbardziej odpowiednim miejscem do przygotowania „gleby” jest właśnie przedszkole, a najbardziej podatnym gruntem są dzieci w wieku przedszkolnym.

Na czym polegają zajęcia rytmiki w przedszkolu:

Zajęcia rytmiczne w przedszkolu posiadają formę zabawy. U dzieci nie wprowadza się terminologii muzycznej oprócz dźwięk, ruch. Dzieci poznają zagadnienia muzyczne tylko od strony praktycznej. Kształcenie rytmiczne dzieci obejmuje ćwiczenia na poczucie tempa, metrum oraz realizację niektórych wartości rytmicznych. Rytm wg Dalcroze’a powinien być muzyczny, a podany przez fortepian wywołuje u dzieci radosny nastrój, pobudza ich wyobraźnię twórczą.

Aktywność ruchowa dzieci w czasie zajęć z rytmiki eliminuje konieczność opisu słownego muzyki, po prostu to, co czują i słyszą, pokazują ruchem.

Formy ćwiczeń stosowanych na zajęciach rytmiki:

 • Ćwiczenia rytmiczne
 • Ćwiczenia słuchowo – ruchowe
 • Ćwiczenia ruchowe
 • Ćwiczenia słuchowe
 • Ćwiczenia słowno – ruchowe
 • Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne
 • Ćwiczenia improwizacji ruchowej